29
آوریل

فضای سبز

رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت در شهرهای بزرگ در طي سالهاي مختلـف، و وجـود آلـودگيهـاي زيسـت محيطي در اين شهر نياز به فضاي سبز و گسترش آن را به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش آلايندهها مطرح...

بیشتر بخوانید