۰۹
اردیبهشت

فضای سبز

فضای سبز رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت در شهرهای بزرگ در طي سالهاي مختلـف، و وجـود آلـودگيهـاي زيسـت محيطي در اين شهر نياز به فضاي سبز و گسترش آن را به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش...

بیشتر بخوانید