۱۶
خرداد

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن یک روف گاردن، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. لفظ بام سبز همچنین می تواند برای بامهایی که مفاهیم “معماری سبز” را...

بیشتر بخوانید