01
خرداد

بام سبز و آنچه برای اجرای آن باید بدانیم!

بام سبز به یک سیستم سبک وزن اطلاق می شود. بام سبز از اجزای پیش ساخته تشکیل گردیده و با بام ساختمان یک سیستم واحد را به وجود آورده. رشد گیاهان در تمام یا قسمتهایی از بام شما را...

ادامه مطلب