فضای سبز

رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ در طی سالهای مختلـف ، وجـود آلـودگیهـای زیسـت محیطی در این شهر نیاز به فضای سبز و گسترش آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش آلایندهها مطرح میکند. عملکردهای مختلف فضای سبز در محوطه سازی روف گاردن، بام سبز ، تراس و بالکن و در کل لنداسکیپ ، تحلیل توزیع مکـانی آن را در شـهر ضـروری مـی سـازد. پارکها و میادین شهری به عنوان بخشی از فضای سبز نقش مهمی در زندگی شهروندان و زیبایی و سلامت آنها ایفا مـی کننـد. فضای سبز بخشـی از سـاختار محـیط زیسـت و چشم انداز شهری است که در حفاظت از تنوع زیستی . در اکوسیستم شهری نقش مهمی ایفا میکند.

landscaping9 فضای سبز

طراحی فضای سبز

امروزه زندگی در شـهرها بـا مشـکلات زیـادی از قبیل آلودگی هوا، تراکم، عبور و مرور وسایل نقلیـه بیماریهای روحی و روانی همراه است. توسـعه بـی رویه شهرهای بزرگ که به علـت افـزایش جمعیـت و مهاجرت به آن صـورت مـی گیـرد، موجـب تخریـب محیط زیست شده و آلودگی زیست محیطـی را بـرای شهروندان به وجود آورده است. تشدید آلـودگیهـای محیطی باعث از بین رفتن فضاهای سبز درون شـهری و تغییر کاربری این گونه اراضی شده است. به همـین دلیل نیاز به فضای سبز و طراحی فضای سبز و پیوند با طبیعـت در زنـدگی فضاهای سـبز بـه عنـوان ریـه هـای تنفسـی شـهر محسوب می شوند.
مهمترین راه بـرای تعـدیل اثـرات مخرب زیست محیطـی، توسـعه فضـای سـبز و لنداسکیپ اسـت. فضای سبز به دلیل داشتن عملکردهای مختلـف نقـش موثری در منظر و زیبایی شهر، پاکیزگی و تلطیف هوا ، تخفیف اثرات آلودگیهـا ، جلـوگیری در توسـعه بـی رویه ساخت و سازها و تفرج و استراحت ایفا میکند. آمارهای متعددی در سطح جهان ارائـه مـی شـوند کـه نشانگر این واقعیت هستند که وجود لنداسکیپ بـه ویـژه در جوامـع متـراکم شـهری افـزون بـر سـلامت جسمانی موجب آرامش روح ، بـازده کـاری وکیفیـت بیشتر می شود. برخورداری از فضای سبز و سـرانه آن به عنـوان یکـی از شـاخصهـای توسـعه یـافتگی در کشورها مورد توجه می باشد.

محوطه4 فضای سبز

فضای سبز