landscape 9 فضای سبز
13
آذر
5/5 - (2 امتیاز)

اهمیت فضای سبز

افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و آلـودگیهـای زیسـت محیطی نیاز به فضای سبز و گسترش آن به عنوان عاملی موثر در کاهش آلایندهها مطرح میکند.
عملکردهای مختلف فضای سبز در محوطه سازی مانند روف گاردن، تراس و بالکن تحلیل توزیع مکـانی آن را در شـهر ضـروری مـی سـازد.
پارکها و میادین شهری و فضاهای سبز نقش مهمی در زندگی شهروندان و زیبایی و سلامت آنها دارد.
فضای سبز بخشـی از سـاختار محـیط زیسـت و چشم انداز شهری است.
همچنین در حفاظت از تنوع زیستی در اکوسیستم شهری نقش مهمی ایفا میکند.

landscaping9 فضای سبز
طراحی فضای سبز

زندگی در شـهرها مشـکلات زیـادی مانند آلودگی هوا، عبورومرور وسایل نقلیـه بیماریهای روحی و روانی دارد.
توسـعه بـی رویه شهرهای بزرگ به علـت افـزایش جمعیـت و مهاجرت به آن صـورت مـی گیـرد.
همچنین موجـب تخریـب محیط زیست شده و آلودگی زیست محیطـی بـرای شهروندان به وجود میاورد.
تشدید آلـودگیهـای محیطی باعث از بین رفتن فضاهای سبز درون شـهری و تغییر کاربری اراضی میشود.
به همـین دلیل نیاز به فضای سبز و طراحی فضای سبز و پیوند با طبیعـت در زنـدگی فضاهای سـبز بـه عنـوان ریـه هـای تنفسـی شـهر محسوب می شوند.
مهمترین راه کاهش اثـرات مخرب زیست محیطـی، توسـعه فضـای سـبز و لنداسکیپ اسـت.
فضای سبز به دلیل داشتن عملکردهای مختلـف نقـش موثری در منظر و زیبایی شهر، پاکیزگی و تلطیف هوا، جلـوگیری از ساخت و ساز بی رویه  دارد.
لنداسکیپ در جوامـع متـراکم شـهری افـزون بـر سـلامت جسمانی موجب آرامش روح، بـازده کـاری وکیفیـت بیشتر می شود.
برخورداری از فضای سبز به عنـوان یکـی از شـاخصهـای توسـعه یـافتگی در کشورها میباشد.

محوطه4 فضای سبز
فضای سبز