فضای سبز

رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت در شهرهای بزرگ در طي سالهاي مختلـف ، وجـود آلـودگيهـاي زيسـت محيطي در اين شهر نياز به فضاي سبز و گسترش آن را به عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش آلايندهها مطرح ميكند. عملكردهاي مختلف فضاي سبز در محوطه سازی روف گاردن، بام سبز ، تراس و بالکن و در کل لنداسکیپ ، تحليل توزيع مكـاني آن را در شـهر ضـروري مـي سـازد. پاركها و میادین شهری به عنوان بخشي از فضاي سبز نقش مهمي در زندگي شهروندان و زيبايي و سلامت آنها ايفا مـي كننـد. فضای سبز بخشـي از سـاختار محـيط زيسـت و چشم انداز شهري است كه در حفاظت از تنوع زيستي . در اكوسيستم شهري نقش مهمي ايفا ميكند.

landscaping9 فضای سبز

طراحی فضای سبز

امروزه زندگي در شـهرها بـا مشـكلات زيـادي از قبيل آلودگي هوا، تراكم، عبور و مرور وسايل نقليـه بيماريهاي روحي و رواني همراه است. توسـعه بـي رويه شهرهاي بزرگ كه به علـت افـزايش جمعيـت و مهاجرت به آن صـورت مـي گيـرد، موجـب تخريـب محيط زيست شده و آلودگي زيست محيطـي را بـراي شهروندان به وجود آورده است. تشديد آلـودگيهـاي محيطي باعث از بين رفتن فضاهاي سبز درون شـهري و تغيير كاربري اين گونه اراضي شده است. به همـين دليل نياز به فضاي سبز و طراحی فضای سبز و پيوند با طبيعـت در زنـدگي فضاهاي سـبز بـه عنـوان ريـه هـاي تنفسـي شـهر محسوب مي شوند.
مهمترين راه بـراي تعـديل اثـرات مخرب زيست محيطـي، توسـعه فضـاي سـبز و لنداسکیپ اسـت. فضاي سبز به دليل داشتن عملكردهاي مختلـف نقـش موثري در منظر و زيبايي شهر، پاكيزگي و تلطيف هوا ، تخفيف اثرات آلودگيهـا ، جلـوگيري در توسـعه بـي رويه ساخت و سازها و تفرج و استراحت ايفا ميكند. آمارهاي متعددي در سطح جهان ارائـه مـي شـوند كـه نشانگر اين واقعيت هستند كه وجود لنداسکیپ بـه ويـژه در جوامـع متـراكم شـهري افـزون بـر سـلامت جسماني موجب آرامش روح ، بـازده كـاري وكيفيـت بيشتر مي شود. برخورداري از فضاي سبز و سـرانه آن به عنـوان يكـي از شـاخصهـاي توسـعه يـافتگي در كشورها مورد توجه مي باشد.

محوطه4 فضای سبز

فضای سبز